จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)

           บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด(มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส ในการบริหารจัดการ อันจะนำมาซึ่งการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจขึ้นมา(Code of Conduct) ขึ้นมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมต่อไป

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

1.จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct).pdf

   >> คลิ๊ิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร <<

 
วันที่ 07 พ.ค. 2556   
Copyright @2012 www.kst-hatyai.com All Rights Reserved.