นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-corruption)

บริษัทฯ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ซื่อสัตย์ และสามารถตรวจสอบได้ 

ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

ทั้งทางตรงและทางอ้อม

 

<<< คลิ๊กอ่านรายละเอียด >>>

 
วันที่ 26 ส.ค. 2562   
Copyright @2012 www.kst-hatyai.com All Rights Reserved.