news and event

 แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2556 (แบบ 56-1)

แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2556 (แบบ 56-1)

สามารถเปิดอ่านได้จากลิ้งค์ด่านล่างนี้

คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดอ่าน

หรือ

http://www.kst-hatyai.com/document/2556/F0300T13.zip

นโยบายต่อต้านการธุรกิจคอร์รัปชั่น
จำนวนผู้เยี่ยมชม
  Back To Home
  Copyright @2012 www.kst-hatyai.com All Rights Reserved.
Check Mail | About Us | Contact