news and event

 วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38/2560

วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38/2560 ที่ได้มีการประชุมไปแล้ว ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่

ท่านสามารถเปิดดูได้จากลิ้งด้านล่างนี้

- บรรยากาศก่อนการประชุม

- การเปิดการประชุมและแนะนำกรรมการ

- วิธีการลงคะแนน

- วาระที่ 1

- วาระที่ 2

- วาระที่ 3

- วาระที่ 4

- วาระที่ 5

- วาระที่ 6

- วาระที่ 7

- วาระที่ 8

นโยบายต่อต้านการธุรกิจคอร์รัปชั่น
จำนวนผู้เยี่ยมชม
  Back To Home
  Copyright @2012 www.kst-hatyai.com All Rights Reserved.
Check Mail | About Us | Contact