news and event
news_event

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2561

   รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2561 ที่ได้มีการประชุมไปแล้ว ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่..(อ่านต่อ)

วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2561

  วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38/2560 ที่ได้มีการประชุมไปแล้ว ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ ..(อ่านต่อ)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2561

   หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งด้านล่างนี้..(อ่านต่อ)

แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2560 (แบบ 56-1)

  แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2560 (แบบ 56-1)..(อ่านต่อ)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38/2560

   รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38/2560 ที่ได้มีการประชุมไปแล้ว ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่..(อ่านต่อ)

นโยบายต่อต้านการธุรกิจคอร์รัปชั่น
หน้า : 123456789
จำนวนผู้เยี่ยมชม
  Back To Home
  Copyright @2012 www.kst-hatyai.com All Rights Reserved.
Check Mail | About Us | Contact