news and event
news_event

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2559

   หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งด้านล่างนี้..(อ่านต่อ)

แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

  แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2558 (แบบ 56-1)..(อ่านต่อ)

วิดีโอและรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2558

  วิดีโอและรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2558 ที่ได้มีการประชุมไปแล้ว ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 ณ บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่..(อ่านต่อ)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2558

  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งด้านล่างนี้..(อ่านต่อ)

แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2557 (แบบ 56-1)

  แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2557 (แบบ 56-1)..(อ่านต่อ)

นโยบายต่อต้านการธุรกิจคอร์รัปชั่น
หน้า : 1234567
  Back To Home
  Copyright @2012 www.kst-hatyai.com All Rights Reserved.
Check Mail | About Us | Contact