news and event
news_event

แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

  แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2558 (แบบ 56-1)..(อ่านต่อ)

วิดีโอและรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2558

  วิดีโอและรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2558 ที่ได้มีการประชุมไปแล้ว ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 ณ บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่..(อ่านต่อ)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2558

  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งด้านล่างนี้..(อ่านต่อ)

แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2557 (แบบ 56-1)

  แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2557 (แบบ 56-1)..(อ่านต่อ)

วิดีโอพร้อมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2557

  วิดีโอพร้อมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2557 ที่ได้มีการประชุมไปแล้ว ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ณ บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ ..(อ่านต่อ)

นโยบายต่อต้านการธุรกิจคอร์รัปชั่น
หน้า : 123456789
จำนวนผู้เยี่ยมชม
  Back To Home
  Copyright @2012 www.kst-hatyai.com All Rights Reserved.
Check Mail | About Us | Contact