news and event
news_event

Kick Off CSR-DIW on 31 August 2012

   เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ทางบริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด(มหาชน) ได้เปิดตัวโครงการ CSR-DIW อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการให้กับพนักงานทุกคนได้รับทราบถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของโครงการ และเพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วม..(อ่านต่อ)

วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2554

   เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2554 ที่จัดขึ้น ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อเป็นการส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ไตรภาคีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจกลุ่มผู้ใช้แรงงานในการร่วม กิจกรรมกีฬานันทนาการ..(อ่านต่อ)

ซ้อมแผนดับเพลิงประจำปี 2554

   เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ ได้ดำเนินการซ้อมแผนดับเพลิงประจำปี ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในการป้องกันและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยในการซ้อมแผนดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและตำรวจจากภายนอกเข้ามาให้คำแนะนำในการดำเนินการอีกทั้งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงานทุกคนในบริษัท..(อ่านต่อ)

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดนครศรีธรรมราช

   เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2554 ทาง บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ ได้เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช โดยได้นำเงินบริจาคทั้งหมดไปจัดซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆที่จำเป็นเพื่อนำไปแจกจ่ายกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม เนื่องจาก อำเภอนบพิตำเป็นอำเภอหนึ่งที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด และยังขาดการช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ..(อ่านต่อ)

นโยบายต่อต้านการธุรกิจคอร์รัปชั่น
หน้า : 1234567
  Back To Home
  Copyright @2012 www.kst-hatyai.com All Rights Reserved.
Check Mail | About Us | Contact