investor relation
investor_relations

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น



วัตถุประสงค์

       เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์นี้

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

       ต้องเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

       1. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฏบัตรคณะกรรมการบริษัทดังนี้
              1.1 มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนด รวมทั้งต้องไม่มีสถานะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
              1.2 มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกลและเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
              1.3 กรรมการบริษัททุกคนต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
              1.4 ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมกันไม่เกินห้า (5) บริษัท
       2. จะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทดังนี้
              2.1 ประวัติส่วนตัว และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
              2.2 ประวัติการศึกษา และสำเนาหลักฐานการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
              2.3 ประสบการณ์ทำงาน ความรู้ความชำนาญ
              2.4 รายชื่อบริษัทอื่นที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิติบคุคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท
              2.5 หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท บริษัทอาจขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นได้ หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเอกสารหรือข้อมูลนั้นจำเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
       3. แนบเอกสารหลักฐานผู้ถือหุ้นดังนี้
              3.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
              3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
              3.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
       4. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยใช้แบบฟอร์ม “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ CHOTI” ตามแบบฟอร์มแนนท้ายหลักเกณฑ์นี้ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 ส่งถึงบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม ของทุกปี ตามที่อยู่ดังนี้ เลขานุการบริษัท บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/2 ถนนสายเอเซีย43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310

ขั้นตอนการพิจารณา

       1. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น หากข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะติดต่อผู้ถือหุ้นเพื่อดําเนินการแก้ไขก่อน นำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะทำให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด
       2. บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
       3. บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะไม่นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ




วัตถุประสงค์

       เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์นี้

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม

       ต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

เรื่องที่ไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมมีดังนี้

       1. เรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้
       2. เรื่องที่ขัดกับกฏหมาย หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
       3. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
       4. เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
       5. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
       6. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
       7. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
       8. เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

การเสนอวาระการประชุม

       1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยใช้แบบฟอร์ม “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น CHOTI”ตามแบบแนนท้ายหลักเกณฑ์นี้
       2. แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องดังนี้
              2.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
              2.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบคุคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
              2.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
       3. ส่งถึงบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม –31ธันวาคม ของทุกปี ตามที่อยู่ดังนี้ เลขานุการบริษัท บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/2 ถนนสายเอเซีย43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310

ขั้นตอนการพิจารณา

       1. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น หากข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะติดต่อผู้ถือหุ้นเพื่อดําเนินการแก้ไขก่อน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่เป็นเรื่องที่ไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด
       2. เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
       3. เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ








วัตถุประสงค์

       เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอคำถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์นี้

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถเสนอคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม

       ต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้น และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

การเสนอคำถามล่วงหน้า

       1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยใช้แบบฟอร์ม “แบบขอเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น CHOTI” ตามแบบแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้
       2. แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องดังนี้
              2.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
              2.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
              2.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
       3. ส่งถึงบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม ของทุกปี ตามที่อยู่ดังนี้ เลขานุการบริษัทฯ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310

ขั้นตอนการพิจารณา

       1. เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น หากข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทฯจะติดต่อผู้ถือหุ้นเพื่อดำเนินการแก้ไขก่อน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคำถาม ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
       2. คำถามที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการชี้แจงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
       3. คำถามที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็ปไซต์ของบริษัทฯ หรือผ่านช่องทางการเผยแพร่อื่นที่เหมาะสมก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



























จำนวนผู้เยี่ยมชม
  Back To Home
  Copyright @2012 www.kst-hatyai.com All Rights Reserved.
Check Mail | About Us | Contact