• Company
news_event

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น

  ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ..(อ่านต่อ)

แจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41/2563

   แจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41/2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งด้านล่างนี้..(อ่านต่อ)

รายงานประจำปี 2562 (Annual Report 2019)

   รายงานการประจำปี 2562..(อ่านต่อ)

นโยบายต่อต้านการธุรกิจคอร์รัปชั่น
อ่านข่าวทั้งหมด>>
จำนวนผู้เยี่ยมชม
  Back To Home
  Copyright @2012 www.kst-hatyai.com All Rights Reserved.
Check Mail | About Us | Contact