• Company
news_event

ข้อมูลชี้แจงการได้มาซึ่งสินทรัพย์

  ข้อมูลชี้แจงการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โครงการ Cold-Room Storage Project/2565 (อ่านต่อ)

รายงานการประชุม 2565

  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43/2565 (อ่านต่อ)

รายงานประจําปี 2564

  รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report 2021)(อ่านต่อ)

หนังสือเชิญประชุม

  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43/2565..(อ่านต่อ)

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น

  ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ..(อ่านต่อ)

รายงานการประชุม

  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42/2564..(อ่านต่อ)

รายงานประจำปี

  รายงานประจำปี 2563 (Annual Report 2020)..(อ่านต่อ)

แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

  แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2563 (แบบ 56-1)..(อ่านต่อ)

นโยบายต่อต้านการธุรกิจคอร์รัปชั่น
อ่านข่าวทั้งหมด>>
จำนวนผู้เยี่ยมชม
  Back To Home
  Copyright @2012 www.kst-hatyai.com All Rights Reserved.
Check Mail | About Us | Contact