• Company
news_event

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น

  ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ..(อ่านต่อ)

นโยบายต้านคอร์รัปชั่น (Anti-corruption)

  นโยบายต้านคอร์รัปชั่น (Anti-corruption)..(อ่านต่อ)

ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานโครงการทุจริตคอร์รัปชั่น

  ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานโครงการทุจริตคอร์รัปชั่น..(อ่านต่อ)

นโยบายต่อต้านการธุรกิจคอร์รัปชั่น
อ่านข่าวทั้งหมด>>
  Back To Home
  Copyright @2012 www.kst-hatyai.com All Rights Reserved.
Check Mail | About Us | Contact